Uusi todella tärkeä rokote – ensimmäinen RS-virusrokote on täällä!

Lue ääneen tämä artikkeli

Ensimmäinen RS-virusta vastaan kehitetty rokote on hyväksytty EU:ssa. Yli 60 vuotta on yritetty kehittää rokotetta RS-virukseen ja nyt uusi rokote on hyväksytty pikavauhtia. Rokote, Arexvy, hyväksyttiin 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille aikuisille.

RSV-rokotteen historiaa

  1. 1950–1960-luvut: Respiratory syncytial virus (RSV) havaittiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla, ja se tunnistettiin merkittäväksi hengitystieinfektioiden aiheuttajaksi lapsilla.
  2. 1960-luvun puoliväli: Ensimmäiset kokeelliset RSV-rokotetutkimukset aloitettiin. Valitettavasti rokote ei ollut tehokas ja lisäsi tautia, kun osallistujat altistuivat myöhemmin RSV:lle. Sairaalahoitoja oli paljon enemmän rokotettujen ryhmässä kuin kontrolliryhmässä, ja kaksi kuolemantapausta johtui rokotteesta.[1]
  3. 1970-luku: Uusia rokotteita kehitettiin, mutta niiden turvallisuus ja tehokkuus olivat edelleen huolenaiheita. Yksi kehitetyistä rokotteista oli formalin-inaktivoitu RSV-rokote, joka osoitti tehoa vanhemmilla lapsilla, mutta aiheutti vakavia haittavaikutuksia imeväisillä. Formaliini-inaktivoitu RSV-rokote sai aikaan epätasapainoisen immuunivasteen, jossa epätavallisen suuri osa indusoituneista vasta-aineista suuntautui suojaamattomia epitooppeja vastaan, jotka indusoivat toiminnallisia vasta-aineita, eli neutraloivia ja FI-vasta-aineita.[2]
  4. 1990-luku: Tutkimukset jatkuivat uusien rokotteiden kehittämiseksi. Kaksi tärkeää strategiaa olivat subunit-rokotteet ja geeniteknologian avulla valmistetut rokotteet. Subunit-rokotteet sisältävät valikoituja antigeenejä, jotka aiheuttavat immuunivasteen, kun taas geeniteknologian avulla valmistetut rokotteet käyttävät virusgenomiin liittyviä proteiineja. [3]
  5. 2000-luvun alku: Useita RSV-rokotteita testattiin kliinisissä tutkimuksissa, mukaan lukien rokotteet, jotka perustuivat F-proteiiniin (fusio-proteiini), G-proteiiniin (glykoproteiini) tai molempiin. Näissä tutkimuksissa keskityttiin erityisesti vastasyntyneisiin ja ennenaikaisiin vauvoihin, jotka ovat erityisen alttiita vakaville RSV-infektioille. [4]

NYT SE ON TOTTA – TUTKITTU JA TURVALLINEN RSV-rokote!

Nyt GlaxoSmithkline Biologicals S.A (GSK) on kehittänyt rokotteen nimeltä [5]Arexvy ja se on arvioitu tutkituksi ja turvalliseksi Euroopan lääkeviraston [6]nopeutetun arviointiohjelman mukaisesti. Rokote perustuu ratkaisevaan löydökseen, jonka National Institutes of Healthin tutkijat tekivät kymmenen vuotta sitten. Heidän joukossaan oli samoja tutkijoita, jotka auttoivat Covid-19-rokotteiden kehittämisessä.[14]

Arexvyn pakkausselosteesta selviää, että tutkimus 1 [8](NCT04886596) on Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja eteläisellä pallonpuoliskolla (Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) suoritettu lumelääkekontrolloitu vaiheen 3 kliininen tutkimus, johon osallistui 24 966 vähintään 60-vuotiasta osallistujaa, jotka saivat AREXVY-valmistetta (n = 12 467) tai plaseboa suolaliuosta sisältävää lumelääkettä (n = 12 499). Tutkimusjoukossa esiintyi alkuperäisen tutkimuksen mukaan 7–10 kuukauden aikana 56 tautitapausta.

Tutkimus 2 [9](NCT04732871) on Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa toteutettu ei-placebo-kontrolloitu, avoin, vaiheen 3 kliininen tutkimus, johon osallistui 1653 vähintään 60-vuotiasta AREXVY-hoitoa saanutta osallistujaa. Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli tutkia ennaltaehkäisyn tehoa vasta-aine mittauksilla. Huomioitavaa on se, että tutkimuksesta puuttui kokonaan plaseboryhmä, mihin tehoa voi verrata.

Tutkimus 3 [10] (NCT04841577) on Uudessa-Seelannissa, Panamassa ja Etelä-Afrikassa toteutettu ei-placebo-kontrolloitu, avoin, vaiheen 3 kliininen tutkimus, johon osallistui 60-vuotiaita ja sitä vanhempia osallistujia, jotka saivat yhden AREXVY- ja FLUARIX QUADRIVALENT -annoksen samanaikaisesti (n = 442) tai peräkkäin (n = 443). Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli tutkia ennaltaehkäisyn tehoa vasta-aine mittauksilla. Huomioitavaa on se, että tutkimuksesta puuttui kokonaan plaseboryhmä, mihin tehoa voi verrata.

Sikäli kuin oikein käsitin, rokotteen teho perustuu vain 56: teen tautitapaukseen. Kuten RSV-rokotekehityshistoria osoittaa, vasta-aineiden mittaamisella ei ole merkitystä, mikäli ne ajan mittaan osoittautuvat tautia pahentavaksi. [11](COVID-19 mRNA-injektiossa näin on käynyt)

Turvallisuustutkimus

Pyydetyt haittavaikutukset: Tutkimuksessa seurattiin tutkimukseen osallistuvien osajoukkoa (pyydetty turvallisuusjoukko) pyydettyjen haittavaikutusten varalta käyttämällä standardoituja paperisia päiväkirjakortteja neljän päivän ajan (eli rokotuspäivänä ja kolmena seuraavana päivänä) AREXVY- tai lumelääkeannoksen ottamisen jälkeen; 879 osallistujaa sai AREXVY:tä ja 874 osallistujaa sai lumelääkettä. Muut tutkimukseen osallistuneet eivät kirjanneet pyydettyjä reaktioita päiväkirjakorttiin, mutta he saattoivat ilmoittaa ne pyytämättöminä haittavaikutuksina.

Tässä on tulokset:

Haittatapahtuma tutkimukseen osallistuneiden ei-toivottuja haittatapahtumia seurattiin paperimuotoisten päiväkirjakorttien avulla rokotuksen jälkeisen 30 päivän ajan (rokotuspäivä ja seuraavat 29 päivää).

Pyytämättömät haittavaikutukset: Altistuneessa ryhmässä 24 966 60-vuotiasta tai vanhempaa osallistujaa sai vähintään yhden AREXVY-annoksen (n = 12 467) tai lumelääkettä (n = 12 499). 30 päivän kuluessa rokotuksesta ilmenneistä ei-toivotuista haittatapahtumista raportoitiin 33,0 %:lla ja 17,8 %:lla osallistujista.

30 päivän kuluessa rokotuksesta eteisvärinää raportoitiin 10:llä AREXVY:tä saaneella osallistujalla ja 4:llä lumelääkettä saaneella osallistujalla. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot eteisvärinästä eivät riitä syy-yhteyden määrittämiseen rokotteeseen.

Raskaus

AREXVY-valmistetta ei ole hyväksytty käytettäväksi alle 60-vuotiaille henkilöille. Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui raskaana olevia henkilöitä, jotka saivat tutkittua adjuvoimatonta RSV-rokotetta, joka sisälsi samaa RSVPreF3-antigeenia kuin AREXVY, havaittiin ennenaikaisten synnytysten lisääntymistä verrattuna raskaana oleviin henkilöihin, jotka saivat lumelääkettä.[7]

Toimintaperiaate

AREXVY indusoi immuunivasteen RSVpreF3:a vastaan, joka suojaa RSV:ltä. Se on ainut tieto pakkausselosteessa. AREXVY:n karsinogeenista tai mutageenista potentiaalia tai hedelmällisyyden heikentymistä ei ole arvioitu.[7]

TEHO

RSV-tapaukset määritettiin kvantitatiivisella käänteistranskriptiopolymeraasiketjureaktiolla (qRT-PCR) nenänielusta otetusta pyyhkäisynäytteestä. PCR-teknologia on tuttu COVID-19 ajoilta, jolloin suurin osa todetuista tartunnoista oli täysin oireettomia.

Tutkimuksen mukaan tautitapauksia oli 56 kappaletta, mutta vain 47 todettua tartuntaa on päässyt tuoteselosteen taulukkoon mukaan.

ARR (Absolute Risk Reduction, ARR) JA RRR (Relative Risk Reduction, RRR)

Taulukossa on esitetty, että teho on 82.6 prosenttia (9 tapausta puuttuu!). Efficacy (CI)b tarkoittaa prosentuaalista tehokkuutta, johon liittyy luottamusväli (confidence interval). Tämä mittari kuvaa lääkkeen tai hoidon suhteellista vaikutusta tutkimuksessa verrattuna vertailuryhmään, kuten lumelääkkeeseen tai toiseen hoitovaihtoehtoon. % Efficacy (CI) ilmoitetaan yleensä prosentteina ja siihen liittyy myös CI, joka antaa arvion siitä, kuinka luotettava tai tarkka tämä tehokkuusmittari on. CI:n avulla voidaan kuvata, kuinka suurelle alueelle todellisen tehokkuuden odotetaan sijoittuvan.

Tutkimuksen tehokkuus 82.6% (57.9, 94.1) tarkoittaa, että tutkimuksessa havaittiin lääkkeen olevan tehokas 82.6 prosentissa tapauksista. Lisäksi, luottamusväli (confidence interval) 57.9-94.1 antaa arvion siitä, kuinka luotettava tai tarkka tämä tehokkuusmittari on.

Luottamusväliä 57.9-94.1 käytetään arvioimaan, kuinka laajalla alueella todellisen tehokkuuden odotetaan sijoittuvan. Tässä tapauksessa 95 % luottamusväli viittaa siihen, että todellinen tehokkuus voi olla missä tahansa 57.9 ja 94.1 välillä.

Absoluuttinen teho 0.132%

Absoluuttinen teho (Absolute Risk Reduction, ARR) tarkoittaa tapahtumien välisen eron absoluuttista mittaa, kun verrataan kahta eri hoitoryhmää tai altistusryhmää. Se lasketaan vähentämällä tapahtuman todennäköisyys hoitoryhmässä tapahtuman todennäköisyydestä vertailuryhmässä.

Absoluuttinen teho (ARR): Tartunnan saaneiden määrä rokotetuissa: 7. Tartunnan saaneiden määrä rokottamattomissa: 40. Yhdeksän tapausta puuttuu! Kokonaispotilaiden määrä: 24960 kappaletta.

ARR = (40/24960) – (7/24960) = 0.0016 – 0.00028 = 0.00132

Joten absoluuttinen teho (ARR) on 0.132%. RSV-rokotteen absoluuttinen teho on 0.132%

Absoluuttinen teho on 0.132%, se tarkoittaa, että kyseisellä rokotteella saatiin vähennettyä tartunnan riskiä 0.132 prosenttiyksikköä verrattuna vertailuryhmään. Toisin sanoen, hoitoryhmässä tapahtui 0.132% vähemmän tartuntoja kuin vertailuryhmässä.

Absoluuttinen teho antaa konkreettisen luvun, joka kuvaa hoidon tai altistuksen vaikutusta suoraan absoluuttisessa mittakaavassa. Se on hyödyllinen mittari hoitojen tai toimenpiteiden arvioinnissa ja vertailussa, koska se ilmaisee selkeästi kuinka paljon todellista hyötyä saadaan aikaan.

“Tämä on todella tärkeä rokote” – Mika Rämet

[12] MTV-uutiset on haastatellut Suomen rokotetutkimuskeskuksen Mika Rämetiä, joka muistetaan mRNA-injektioiden suurena äänitorvena ja [13]Pfizerin mRNA-injektioiden maksettuna tutkijana.

“Hänen mukaansa sen merkitys iäkkäiden henkilöiden taudinaiheuttajana on korostunut, sillä toisin kuin influenssaan ja koronaan, RS-virusta vastaan ei ole onnistuttu aiemmin kehittämään tartunta-aaltoja tasaavaa rokotetta.

– Se on todella tärkeä rokote, Rämet tiivistää.

Rokotteen tutkimustyö on ollut pitkäjänteistä. Ensimmäiset RSV-rokotteet kehitettiin jo 70-luvulla, mutta ne eivät Rämetin mukaan olleet toimivia, mikä viivästytti uusien rokotteiden kehitystä.

– Nämä rokotteet kehitettiin sen aikaisella osaamisella ja teknologialla, mikä johti imeväisten osalta siihen, että ei saatukaan helpotusta tautiin vaan päinvastoin tautitapaukset saattoivatkin olla vaikeampia rokotetuilla.

Nyt hyväksytty rokote on GSK:n kehittämä, ja sen tutkimukseen on osallistunut myös Suomen Rokotetutkimus. 

– Kolmannen vaiheen testeihin osallistui Suomesta lähes tuhat ihmistä. Yhtä lailla osallistumme myös muiden rokotevalmistajien, kuten Pfizerin ja Modernan, RSV-rokotteisiin, Rämet kertoo. “

Rämet painottaa, että RS-viruksen merkitys iäkkäiden henkilöiden taudinaiheuttajana on korostunut. Rokotetta annetaankin vain yli 60-vuotiaille. Hän unohti kuitenkin mainita, että kliininen tutkimus osoitti, että rokote tehosi 81-prosenttisesti 60–69-vuotiaiden aikuisten keskuudessa ja 94-prosenttisesti 70–79-vuotiaiden aikuisten keskuudessa, mutta vain [15, 16]34-prosenttia 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien aikuisten keskuudessa. Käytännössä teho yli 80-vuotiailla on täysin olematon. Rokotteen kuitenkin pitäisi suojata vanhuksia.

Luonnollinen immuniteetti

RSV-tartunnasta saadun immuniteetin kesto voi vaihdella, yleensä sen uskotaan kestävän muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. RSV voi aiheuttaa uusia tartuntoja samalla yksilöllä useita kertoja elämän aikana, vaikka aiemmin olisi saanut tartunnan. Tämä johtuu siitä, että RSV muuntuu jatkuvasti, mikä voi välttää immuunijärjestelmän vasta-aineiden tunnistamisen. Vaikuttaako tutulta? Kuinka monta SARS-CoV-2 varianttia tuli vain kahden vuoden aikana mRNA-injektoiden jälkeen?

Onneksi olkoon tiede!

Nyt on viimein saatu kehitettyä tutkittu ja turvallinen RSV-rokote, jonka hyväksymisprosessi on tehty EMA:n pikaprotokollan mukaan. Laajat tutkimukset (47 tapausta) osoittavat, että absoluuttinen teho (0.132%) on riittävä laukaisemaan yli 60-vuotiaden rokotukset maailmanlaajuisesti. Tutkimuksessa RSV-rokotteen saajista ainoastaan 33% rokotteen saaneista teki vapaaehtoisen haittailmoituksen.

RSVPreF3-rokote tulee oletettavasti jälleen osoittamaan, että se on tehokas, tutkittu ja turvallinen, tai sitten ei.

RS-virus mutatoituu aina tarvittaessa, niin se on tehnyt jo vuosituhansien ajan.

Asiaan liittyvää:

Katso suomeksi tekstitetty video siitä, kuinka Pfizerin tutkimustulokset vääristettiin.

One-Time
Monthly

Anna lahja Injektiopiikille

Varmista palvelinmaksut

Valitse summa

€10,00
€25,00
€50,00
€10,00
€25,00
€50,00

Tai kirjoita summa


Kiitos

Kiitos

Anna lahjaAnna lahja

Lähteet:

[1] Respiratory syncytial virus vaccine development https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3255794/

[2] Formalin-inactivated respiratory syncytial virus vaccine induces antibodies to the fusion glycoprotein that are deficient in fusion-inhibiting activity https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2459154/

[3] Removal of the N-Glycosylation Sequon at Position N116 Located in p27 of the Respiratory Syncytial Virus Fusion Protein Elicits Enhanced Antibody Responses after DNA Immunization https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115940/

[4] Modified mRNA/lipid nanoparticle-based vaccines expressing respiratory syncytial virus F protein variants are immunogenic and protective in rodent models of RSV infection https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7021756/

[5] Arexvy EMA marketing authorization  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/arexvy

[6] Accelerated assessment https://www.ema.europa.eu/en/glossary/accelerated-assessment

[7] Arexvy product information https://www.fda.gov/media/167805/download

[8] This study will evaluate the efficacy of the RSVPreF3 OA investigational vaccine in preventing Lower Respiratory Tract Disease (LRTD) caused by RSV in adults ≥60 years of age following a single dose of the RSVPreF3 OA vaccine and following annual revaccination doses in Northern Hemisphere (NH) and in Southern Hemisphere (SH). This study will also assess if the vaccine is safe and induces an immune response. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04886596

[9] The purpose of this study is to assess the safety, reactogenicity, immunogenicity and long-term persistence of immune response up to 3 years following a single dose vaccination of GSK’s investigational vaccine RSVPreF3 OA, in adults aged 60 years and above. The study will also evaluate the immunogenicity, safety and reactogenicity of additional vaccine doses given according to different revaccination schedules.

[10] The purpose of this study is to assess the immunogenicity, safety and reactogenicity of the RSVPreF3 OA investigational vaccine when co-administered with the seasonal quadrivalent influenza vaccine (FLU-QIV) in adults aged 60 years and above compared to separate administration of the vaccines.

[11] Antibody enhanced disease – vasta-aineen vahvistama tauti https://injektiopiikki.com/2023/02/27/antibody-enhanced-disease-vasta-aineen-vahvistama-tauti/

[12] Ensimmäinen RS-virusrokote hyväksyttiin yli 60 vuoden kehitystyön jälkeen – “Todella tärkeä rokote” https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ensimmainen-rs-virusrokote-hyvaksyttiin-yli-60-vuoden-kehitystyon-jalkeen-todella-tarkea-rokote/8716542

[13] Sote-alalle pakkorokotukset – kaaos on TÄÄLLÄ! https://injektiopiikki.com/2021/12/09/sote-alalle-pakkorokotukset-kaaos-on-taalla/#:~:text=ottamaan%20mRNA%2Dinjektion.-,Rokotetutkimuskeskus%20Finvac%20Oy,-Sosiaali%2D%20ja%20terveyministeri%C3%B6

[14] FDA approves first vaccine for RSV, a moment six decades in the making https://edition.cnn.com/2023/05/03/health/first-rsv-vaccine-approved/index.html

[15] Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2209604

[16] That respiratory infection you had that wasn’t COVID has never had a vaccine—until now https://fortune.com/well/2023/05/10/is-there-an-rsv-vaccine-arexvy-gsk-fda-approval/amp/

[17] GSK’s RSV vaccine wins European approval https://www.statnews.com/2023/06/07/gsks-rsv-vaccine-wins-european-approval/

Vastaa