Juutalaisuus

Lue ääneen tämä artikkeli

Tämä video käsittelee rabbiinien väitettä Jeesuksesta, joka on herättänyt paljon keskustelua ja kiistaa. Juutalaisissa perinteissä on esitetty, että Jeesus on sidoksissa Saatanaan tai että Hän edustaa Saatanaa. Video tarjoaa tilaisuuden ymmärtää näitä näkökantoja ja niiden vaikutuksia sionistikristilliseen maailmankuvaan. Tekstitys on konekäännös.

Video juutalaisuudesta

Videolla juutalaiset rabbit kertovat todellisen luonteen juutalaisuudesta ja sionismista. Video on yli kaksi tuntia, jossa on uusia rabbien saarnoja. Tämän videon tulee katsoa ja jakaa jokainen! Se on hyvin tärkeä meille jokaiselle.

Video: Radikaalit rabbit – pyhä sota

Katso Odysee videopalvelussa

Maailma oli väärässä – tässäkin

Olen kirjoittanut viime artikkelissa “Maailma oli väärässä” Raamatun nykykäännöksien väännöksistä. Siitä, kuinka pienin muutoksin kaikki on käännetty päälaelleen ja hyvää tarkoittavat kristityt on manipuloitu sionismiin.

Kirjanoppineet ja pharesialaiset

Pharesialaiset olivat juutalaisia ryhmä, joka vaikutti voimakkaasti Jerusalemissa ja aikaisemmin. He olivat tunnettuja uskonnollisesta tarkkuudestaan ja pyrkimyksestään noudattaa juutalaisia lakia erittäin huolellisesti. Pharesialaiset uskoivat myös elämän jatkumiseen kuoleman jälkeen, mikä erotti heidät saddukeuksista, toisesta juutalaisesta ryhmästä, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen.


Raamatun aikoina kirjanoppineet olivat henkilöitä, jotka olivat erityisen taitavia Raamatun teksteissä ja juutalaisissa lainkirjoituksissa. He opiskelivat ja tulkitsivat Raamattua, erityisesti Vanhaa testamenttia, sekä muita juutalaisia kirjoituksia, kuten Talmudia ja midrasheja.

Jeesus sanoi kirjanoppineille ja pharisealaisille näin:

“Silloin Jesus puhui kansalle ja hänen opetuslapsillensa,

Sanoen: Moseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja Pharisealaiset: Kaikki siis, mitä he teidän käskevät pitää, se pitäkäät ja tehkäät; mutta heidän töittensä jälkeen älkäät te tehkö, sillä he sanovat, ja ei tee.

Sillä he sitovat raskaat kuormat, joita ei voida kantaa, ja panevat ne ihmisten olille, mutta ei he sormellansakaan itse tahdo niitä liikuttaa. Mutta kaikki työnsä tekevät he, että ne ihmisiltä nähtäisiin. He levittelevät muistokirjansa, ja tekevät suureksi vaatteensa liepeet, Ja rakastavat ylimmäisiä sijoja pidoissa ja ylimmäisiä istuimia synagogissa, Ja tervehdyksiä turulla, ja tahtovat kutsuttaa ihmisiltä: rabbi, rabbi.

Mutta älkäät te antako teitä kutsuttaa rabbiksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus, mutta te olette kaikki veljekset. Ja älkäät ketäkään kutsuko isäksenne maan päällä; sillä yksi on Isänne, joka on taivaissa. Ja älkäät antako teitä kutsuttaa mestariksi; sillä yksi on teidän Mestarinne, joka on Kristus. Joka teistä suurin on, se olkoon teidän palvelianne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka suljette taivaan valtakunnan ihmisten edestä; sillä ette itse sinne mene, ettekä salli meneväisiä sinne mennä.

Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka syötte leskein huoneet, ja muodoksi pidätte pitkät rukoukset: sentähden te saatte sitä kovemman kadotuksen.

Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka merta ja mannerta ympäri vaellatte, tehdäksenne yhtä uutta Juudalaista; ja kuin se tehty on, niin te hänestä teette kaksikertaa enemmän helvetin lapsen kuin te itse olette.

Voi teitä, te sokiat taluttajat! jotka sanotte: joka vannoo templin kautta, ei se mitään ole, mutta joka vannoo templin kullan kautta, se on velvollinen.

Te hullut ja sokiat! sillä kumpi on suurempi: kulta, eli templi, joka kullan pyhittää?

Ja joka vannoo alttarin kautta, ei se mitään ole; mutta joka vannoo lahjan kautta, joka sen päällä on, se on velvollinen.

Te hullut ja sokiat! sillä kumpi on suurempi: lahja, eli alttari, joka lahjan pyhittää?

Joka siis vannoo alttarin kautta, hän vannoo sen kautta ja kaikkein, mikä sen päällä on. Ja joka vannoo templin kautta, se vannoo hänen kauttansa ja sen kautta, joka siinä asuu. Ja joka vannoo taivaan kautta, se vannoo Jumalan istuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sen päällä istuu.

Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka kymmenykset teette mintuista, tilleistä ja kuminoista, ja jätätte pois ne raskaammat laista, tuomion, laupiuden ja uskon: näitä piti tehtämän, ja toisia ei jätettämän.

Te sokiat taluttajat! te kuurnitsette hyttysen ja kamelin nielette.

Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka puhdistatte juoma-astian ja ruoka-astian ulkoiselta puolelta, mutta sisältä ovat ne täynnä raatelemista ja tyytymättömyyttä. Sinä sokia Pharisealainen! puhdista ensin juoma-astia ja ruoka-astia sisältä, että myös ulkonainenkin puoli puhtaaksi tulis.

Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut; sillä te olette valkiaksi sivuttuin hautain kaltaiset, jotka ulkoa kauniit ovat, mutta sisältä ovat he täynnä kuolleiden luita ja kaikkea riettautta. Niin myös te olette ulkoa tosin nähdä ihmisten edessä hurskaat, mutta sisältä te olette täynnä ulkokullaisuutta ja vääryyttä.

Voi teitä kirjanoppineet ja Pharisealaiset, te ulkokullatut! jotka rakennatte prophetain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautoja, Ja sanotte: jos me olisimme olleet meidän isäimme aikoina, emme olisi olleet osalliset heidän kanssansa prophetain veressä. Niin te siis itseänne tunnustatte, että olette niiden lapset, jotka tappoivat prophetat. Niin tekin täyttäkäät teidän isäinne määrä.

Te kärmeet, te kyykärmetten sikiät! kuinka te vältätte helvetin kadotuksen?

Sentähden, katso, minä lähetän teille prophetat, ja viisaat, ja kirjanoppineet; ja niistä te muutamat tapatte ja ristiinnaulitsette, ja muutamat te pieksätte teidän synagogissanne, ja vainootte kaupungista kaupunkiin. Että teidän päällenne pitää tuleman kaikki vanhurskas veri, joka vuodatettu on maan päälle hamasta vanhurskaan Abelin verestä niin Sakariaan, Barakiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte templin ja alttarin vaiheella.

Totisesti sanon minä teille: kaikki nämät pitää tuleman tämän suvun päälle.

Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat prophetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat! kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapses, niinkuin kana kokoo poikansa siipeinsä alle? ja ette tahtoneet.

Katso, teidän huoneenne pitää teille jäämän kylmille.

Sillä minä sanon teille: ette suinkaan minua tästedes näe, siihenasti kuin te sanotte: kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen!” Matteus 23

“Te kuurnitsette hyttysen ja kamelin nielette.” – Eli huomioitte pikkuseikkoja ja liioittelette niitä.

“Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: te. minun kansani, lähtekäät ulos hänestä, ettette hänen synneistänsä osallisiksi tulisi, ettette myös jotakin hänen vitsauksistansa saisi.” Ilmestyskirja 18

Maailma oli väärässä! – tässäkin. Ja kolmas artikkeli yhdestä olennaisimmasta asiasta missä olemme väärässä, on tulossa.

Asiaan liittyvää:

Lähteet:

[1] Adam Green https://canarymission.org/individual/Adam_Green

[2] Alkuperäinen video: https://odysee.com/@KnowMoreNews:1/Radical-Holy-Prophecy:6?src=embed

[3] Raamattu versio 1776 https://www.bible.com/bible/60/PSA.22.FI1776

Vastaa